مقاله مقایسه اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریه طرح واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریه طرح واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه طرح واره
مقاله روش تدریس
مقاله آموزش
مقاله یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی راد سارا
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی نورعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایس ه اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریه طرح واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلی ه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان منطق ه ۵ شهر تهران که در سال تحصیلی ۱۳۸۶- ۱۳۸۵ مشغول به تحصیل بوده اند. به منظور انتخاب نمون ه آماری پژوهش، یک دبیرستان از بین نوزده دبیرستان دخترانه منطق ه ۵ شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شد. دبیرستان انتخاب شده شامل دو کلاس سال اول بود که مجموع دانش آموزان این دو کلاس (۵۶ نفر) نمونه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دادند. با توجه به آزمایشی بودن روش پژوهش، ابتدا از دانش آموزان دو کلاس، یک پیش آزمون از درس دوم کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان به عمل آمد. تحلیل آماری، تفاوت معناداری را بین نمرات دانش آموزان دو کلاس نشان نداد. لذا، به صورت تصادفی، یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. سپس، به گروه آزمایش بر اساس نظریه طرح واره و گروه گواه به روش سنتی، درس دوم کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان تدریس شد. در پایان تدریس، از دانش آموزان هر دو گروه، پس آزمون یکسانی گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه در سطح a=0.05 تفاوت معناداری وجود داشت. دانش آموزانی که بر اساس نظریه طرح واره آموزش دیده بودند، در مقایسه با دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده بودند، در پس آزمون، نمرات بالاتری کسب کردند. این نتایج می تواند کاربردهایی برای تدریس و یادگیری اثربخش داشته باشد که در مقاله حاضر به آن پرداخته می شود.