مقاله مقایسه اثربخشی بوسپیرون و متیل فنیدیت در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی به صورت متقاطع و دوسوکور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۲۸۴ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی بوسپیرون و متیل فنیدیت در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی به صورت متقاطع و دوسوکور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
مقاله بوسپیرون
مقاله متیل فنیدیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی شهربابکی مهین
جناب آقای / سرکار خانم: سبزواری لعیا
جناب آقای / سرکار خانم: حقدوست علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: داوری آشتیانی رزیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی بوسپیرون و متیل فنیدیت در درمان اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (ADHD) انجام شد.
روش: در یک کارآزمایی بالینی، با کاربرد طرح متقاطع و دوسوکور، ۴۰ کودک و نوجوان ۱۶-۶ ساله مبتلا به ADHD به روش آسان انتخاب و با روش تصادفی سازی بلوکی در دو گروه قرار گرفتند. پژوهش دارای دو مرحه هشت هفته ای، همراه با یک هفته بدون درمان بود. به گروه یک در مرحله اول متیل فنیدیت و در مرحله دوم بوسپیرون داده شد و برای گروه دوم به صورت وارون عمل شد. دوز هر دو دارو ۰٫۵ میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه تشخیص اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (ADHD-DQ)، نسخه پدر/ مادر و آموزگار مقیاس درجه بندی (ADHD-RS) ADHD و پرسش نامه عوارض داروهای بوسپیرون و متیل فنیدیت به کار رفت. پس از هفته های دوم، چهارم، ششم و هشتم در هر مرحله، نسخه پدر/ مادر و آموزگار ADHD-RS و پرسشنامه عوارض جانبی دارو تکمیل شد. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه های مکرر تحلیل شد.
یافته ها: در پایان هر مرحله پژوهش، نسبت به شروع درمان و طی هفته های مختلف آن، نمره خرده مقیاس های نقص توجه، بیش فعالی و تکانشگری ADHD-R تحت تاثیر هر دو دارو کاهش داشتند و بین دو دارو تفاوتی دیده نشد. تاثیر متیل فنیدیت بر کاهش نشانه ها زودتر از بوسپیرون ظاهر شد و با گذشت زمان، کاهش نمره ها بیشتر بود. عوارض جانبی متیل فنیدیت نیز بیشتر بود (۰٫۰۰۰۱>p).
نتیجه گیری: به نظر می رسد بوسپیرون در درمان ADHD، با عوارض جانبی کمتر، به اندازه متیل فنیدیت موثر باشد.