مقاله مقایسه اثربخشی انفیلتراسیون پوستی بوپیواکائین با مورفین داخل وریدی در کاهش درد پس از عمل جراحی کرانیوتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی انفیلتراسیون پوستی بوپیواکائین با مورفین داخل وریدی در کاهش درد پس از عمل جراحی کرانیوتومی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انفیلتراسیون پوستی
مقاله بوپیواکائین
مقاله مورفین
مقاله سردرد پس از جراحی
مقاله کرانیوتومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی نژاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: طبری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن پیش زمینه و هدف: سردرد پس از جراحی کرانیوتومی در دسته دردهای متوسط تا شدید طبقه بندی می شود. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثربخشی انفیلتراسیون پوستی بوپیواکائین با مورفین داخل وریدی در کاهش درد پس از عمل جراحی کرانیوتومی بوده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی دوسویه کور است که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا گردید. حجم نمونه شامل ۷۰ بیمار بود که تحت جراحی الکتیو کرانیوتومی فوق چادرینه ای قرار گرفتند و به صورت تخصیص بلوکی تصادفی به دو گروه کنترل (تزریق مورفین وریدی) و آزمون (تزریق بوپیواکائین موضعی ۰٫۲۵ درصد به صورت زیرپوستی در نواحی برش داده شده) تقسیم شدند. سپس در زمان های صفر، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۲ و ۲۴ ساعت پس از پایان بیداری کامل درد بیماران با مقیاس دیداری درد (VAS) سنجیده شد.
یافته ها: ازنظر VAS در ابتدای مطالعه، درد متوسط در گروه آزمون بیشتر، و درد شدید کمتر از گروه شاهد بود (P=0.003) در دو و چهار ساعت اول پس از مداخله، در گروه آزمون، بیشتر بیماران درد خفیف داشتند، درحالی که در گروه کنترل بیشتر بیماران درد متوسط داشتند (p=0.00) در ۶ و ۱۲ ساعت پس از مداخله، فراوانی میزان VAS خفیف و متوسط در گروه بوپیواکائین به صورت معنی داری بیشتر از گروه مورفین بوده است (به ترتیب p=0.009 و p=0.003).
نتیجه گیری: انفیلتراسیون پوستی بوپیواکائین در جراحی کرانیوتومی موجب کاهش درد شدید بیماران در ۱۲ ساعت اول پس از جراحی می شود.