مقاله مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم و مهارت های ارتباطی بر میزان پرخاشگری معتادان به حشیش زندان شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم و مهارت های ارتباطی بر میزان پرخاشگری معتادان به حشیش زندان شهر همدان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت خشم
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله پرخاشگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: همتی ثابت اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپناه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبیگی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این پژوهش، با هدف مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم و مهارت های ارتباطی بر میزان پرخاشگری معتادان به حشیش زندان شهر همدان انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی همراه با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. جامعه آماری شامل ۷۰۰ نفر از زندانیان اردوگاه کار درمانی همدان بودند که سابقه مصرف حشیش و رفتار پرخاشگرانه داشتند که با استفاده از فرمول حجم نمونه Krejcie و Morgan به صورت تصادفی ساده ۲۴۸ نفر انتخاب شدند و بعد از اجرای پرسش نامه پرخاشگری(Aggression questionnaire) AGQ Buss-Perry ، ۶۳ نفر از این افراد که پرخاشگری بالایی داشتند، انتخاب و از بین آن ها نیز به طور تصادفی ۴۵ نفر انتخاب نهایی شدند که در سه گروه ۱۵ نفری جای گرفتند. ۱۵ نفر در گروه آموزشی مدیریت خشم (مهارت های زندگی،Kling و ۱۹۹۸ Chris) 15 نفر در گروه آموزش مهارت های ارتباطی (روان شناسی روابط انسانی،(۱۹۹۴ Bulletin و ۱۵ نفر در گروه شاهد جایگزین شدند. گروه آزمایش اول در ۸ جلسه ۶۰ دقیقه ای به مدت ۱ ماه تحت آموزش مدیریت خشم قرار گرفتند و گروه آزمایش دوم نیز در ۸ جلسه ۶۰ دقیقه ای به مدت ۱ ماه تحت آموزش مهارت های ارتباطی قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکردند و پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون برای هر سه گروه اجرا شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مدیریت خشم و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری موثر بوده اند.
نتیجه گیری: آموزش مهارت های ارتباطی در مقایسه با مدیریت خشم در کاهش پرخاشگری موثرتر بود.