مقاله مقایسه اثربخشی آموزش گروهی تنظیم منابع شناخت خود و تمایز یافتگی بر ارتقای سلامت روان زنان تازه طلاق گرفته شهر تهران، سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی آموزش گروهی تنظیم منابع شناخت خود و تمایز یافتگی بر ارتقای سلامت روان زنان تازه طلاق گرفته شهر تهران، سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر بخشی
مقاله سلامت روان
مقاله طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکخواه سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش گروهی تنظیم منابع شناخت خود و تمایز یافتگی بر ارتقای سلامت روان زنان تازه طلاق گرفته شهر تهران اجرا شد. مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود. حجم نمونه شامل ۳۰ نفر از زنان تازه طلاق گرفته بود که با روش تصادفی ساده از میان مراجعه کنندگان مراکز خانه سلامت انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۰ نفر آموزش تنظیم منابع شناخت خود و ۱۰ نفر آموزش تمایز یافتگی) و یک گروه کنترل (۱۰ نفر) قرار گرفتند. گروههای آزمایشی، مدت ۸ جلسه تحت آموزش گروهی قرار گرفتند و ۱۰ روز پس از آخرین جلسه از هر سه گروه پس آزمون (پرسشنامه سلامت روان GHQ) گرفته شد و از تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین گروهها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که:
آموزش گروهی تنظیم منابع شناخت خود بر ارتقای سلامت روان زنان تازه طلاق گرفته موثر است.
آموزش گروهی تمایزیافتگی بر ارتقای سلامت روان زنان تازه طلاق گرفته موثر است.
بین اثربخشی آموزش گروهی تنظیم منابع شناخت خود و آموزش گروهی تمایز یافتگی بر ارتقای سلامت روان زنان تازه طلاق گرفته تفاوت معناداری مشاهده نشد، زیرا آموزش گروهی تنظیم منابع شناخت و تمایز یافتگی هر یک به نحوی باعث ارتقای سلامت روان شده اند و تفاوت معناداری در پس آزمون گرفته شده از گروه های نمونه وجود نداشت.