مقاله مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی دانشجویان زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی دانشجویان زن
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله تعارض های زناشویی
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی اقدم قربان
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جمهری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی نورعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی در زنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود.
روش: آزمودنی های این پژوهش دانشجویان متاهل زن بوده که به فراخوان محقق برای آموزش مهارت های ارتباطی پاسخ داده اند. نمونه این پژوهش را ۳۲ نفر از دانشجویان زن متاهل تشکیل می دادند که از بین جامعه موردنظر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسش نامه تعارض زناشویی و مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، طرح پژوهشی، طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارت های ارتباطی) به گروه آزمایشی ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد.
یافته ها: نتایج این تحقیق با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس در سطح معناداری a£۰٫۰۱ نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی باعث کاهش تعارضات زناشویی شده و بر کیفیت زندگی تاثیر مثبت می گذارد.