مقاله مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مساله و هوش هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۳۸ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مساله و هوش هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگری
مقاله دانش آموزان پسر دبیرستانی
مقاله مهارت حل مساله
مقاله هوش هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهستانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مساله و آموزش هوش هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی اجرا شد. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری همه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر قرچک در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ۴۵ دانش آموز پسر با پرخاشگری بالا به وسیله آزمون پرخاشگری (باس و پری، ۱۹۹۲) انتخاب شدند. بر اساس طرح آزمایشی، دانش آموزان در سه گروه ۱۵ نفره قرار گرفتند. یک گروه آموزش مهارت حل مساله و دیگری آموزش هوش هیجانی را در ۶ جلسه ۲ ساعته دریافت کردند و گروه سوم به عنوان گروه گواه، آموزشی دریافت ننمودند. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون t تحلیل گردید و نتایج داده های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که آموزش هر دو روش حل مساله و هوش هیجانی به طور معناداری با کاهش میزان پرخاشگری در بین دانش آموزان پسر ارتباط دارند (P<0.05) و در دو نوع آموزش با یکدیگر تفاوت معنی دار وجود ندارد. همچنین در خرده مقیاس های پرخاشگری نیز گروهها با هم مقایسه شدند و نتایج داده های پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که در مقایسه دو نوع روش آموزشی در خرده مقیاس ها تفاوت معنی دار بود (P<0.05).