مقاله مقایسه اثربخشی «آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری» و «آموزش مهارت های ارتباط با بیمار پایانی» بر افزایش کیفیت زندگی خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۹۸۷ تا ۹۹۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی «آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری» و «آموزش مهارت های ارتباط با بیمار پایانی» بر افزایش کیفیت زندگی خانواده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمار پایانی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله آموزش مهارت های ارتباط با بیمار پایانی
مقاله آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی
مقاله رفتاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمیلیان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوانساری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفری ویکتوریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی «آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری» و «آموزش مهارت های ارتباط با بیمار پایانی» بر افزایش کیفیت زندگی خانواده بیماران پایانی بود.
مواد و روش کار:روش تحقیق از نوع آزمایشی (تجربی) و طرح پژوهشی از نوع نیمه آزمایشی (نیمه تجربی) سه گروهی – انتخاب تصادفی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. بستگان ۳۰ بیمار پایانی بستری در بیمارستان آیت اله… خوانساری اراک به صورت تصادفی در سه گروه ۱۰ نفری، شامل دو گروه آزمایش که گروه اول :آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری و گروه دوم: آموزش مهارت های ارتباط با بیمار پایانی را دریافت کردند و گروه کنترل گمارده شدند. گروه های آزمایش به مدت ۸ جلسه آموزش های گروهی را دریافت کردند. در پیش آزمون، پس آزمون و دو ماه پس از پایان آموزش، آزمودنی ها به پرسشنامه کیفیت زندگی (WHOQOL-BREEF) پاسخ دادند و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری با آموزش مهارت های ارتباط با بیمار پایانی بر کیفیت زندگی خانواده (p<0.01) در مرحله پیگیری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری و آموزش مهارت های ارتباط با بیمار پایانی، هر دو بر افزایش کیفیت زندگی خانواده بیماران پایانی موثر هستند اما روش آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری اثربخش تر از آموزش مهارت های ارتباط با بیمار پایانی بر کیفیت زندگی خانواده در مرحله پیگیری است.