مقاله مقایسه اثربخشی آموزش متمرکز بر هیجان و کنترل تکانه بر فرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۷۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی آموزش متمرکز بر هیجان و کنترل تکانه بر فرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل تکانه
مقاله متمرکز بر هیجان
مقاله فرسودگی تحصیلی
مقاله عواطف
مقاله ناتوانی یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عالی ساری نصیرلو کریم
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده توکل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش متمرکز بر هیجان و کنترل تکانه بر فرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری بود. این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون چندگروهی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان دارای ناتوانی یادگیری سال ششم ابتدایی شهر اردبیل بودند. آزمودنی های پژوهش شامل ۶۰ نفر دانش آموز دارای ناتوانی یادگیری بود که از میان دانش آموزان پسر سال ششم ابتدایی شهر اردبیل به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (۲۰ نفر برای هرگروه) گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه فرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری(MANCOVA)  استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که برنامه درمانی آموزش متمرکز بر هیجان و کنترل تکانه بر فرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی تاثیر دارد؛ به این صورت که منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی و عواطف منفی و افزایش عواطف مثبت دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری می شود. این نتایج نشان داد، آموزش متمرکز بر هیجان و کنترل تکانه می تواند در کنار سایر مداخلات آموزشی در بهبود عملکرد دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. این نتایج نیز تلویحات مهمی در زمینه پیش گیری، آسیب شناسی و درمان این اختلال ها دارد.