مقاله مقایسه اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته چندرسانه ای بر حیطه های یادگیری زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۴۱ تا ۴۵۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی آموزش تغذیه به دو روش بحث گروهی و بسته چندرسانه ای بر حیطه های یادگیری زنان باردار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشی
مقاله بسته چندرسانه ای
مقاله بحث گروهی
مقاله حیطه های یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشکی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شفقی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی ثانی سیده خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بارداری، از پرمخاطره ترین دوره های زندگی زنان است و تغذیه این دوران، سلامت مادر و جنین را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تغذیه به روش بحث گروهی و به کارگیری بسته چندرسانه ای بر حیطه های یادگیری زنان باردار انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد با گروه کنترل می باشد که در سال ۱۳۹۲، روی ۱۵۰ نفر از زنان باردار انتخاب شده از بین مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان مشهد، به روش سهمیه ای غیرتصادفی، انجام شد. قبل مداخله، پیش آزمون با پرسش نامه محقق ساخته رواپایاشده به روش آزمون مجدد و ضریب آلفای کرونباخ، از آزمودنی ها صورت گرفت. یک ماه بعد از مداخله، پرسش نامه پس آزمون تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss20 و آزمون های آماری ANOVA یک طرفه، تی زوجی، مک نمار، کای اسکوئر و در سطح p<0.05 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: در گروه بسته چندرسانه ای میانگین نمرات پایانی، بیشتر از گروه های بحث گروهی و کنترل بود. بعد از مداخله، نمرات حیطه شناختی اختلاف کاملا معناداری درگروه های بسته چندرسانه ای، بحث گروهی و کنترل داشت (p=0.000) نمرات حیطه عاطفی بعد ازمداخله درگروه های بسته چندرسانه ای، بحث گروهی و کنترل اختلاف معناداری نداشت (p=0.061).
نتیجه گیری: دو روش به کارگیری بسته جندرسانه ای و بحث گروهی موجب ارتقای قابل توجهی برنمرات حیطه شناختی گروه های تحت مداخله نسبت به قبل از مداخله و نسبت به گروه کنترل داشتند.