مقاله مقایسه اثرات ضد قارچی نانو ذرات نقره با داروی فلوکونازول بر آسپرژیلوس فومیگاتوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثرات ضد قارچی نانو ذرات نقره با داروی فلوکونازول بر آسپرژیلوس فومیگاتوس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات نقره
مقاله آسپرژیلوس فومیگاتوس
مقاله فعالیت ضد قارچی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقش نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: دودی منیر
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی نژاد زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در سال های اخیر مقاومت سویه های قارچی فرصت طلب بر علیه عوامل ضد قارچی متداول ایجاد شده اند و همچنین عوارض جانبی جدی که این ترکیبات بر روی سلول های پستانداران دارند نظر محققین را برای جست و جوی ترکیبات ضد قارچی جدید بر انگیخته است. در این بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذره نقره بر قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: به منظور بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذره نقره به قطر ۱۰ nm و به شکل کروی بر روی قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس میانگین قطر رشد کلنی پس از ۸ روز و تعداد کلنی ها در روزهای مختلف از روش قطره مستقیم استفاده گردید. در ادامه به منظور تعیین حداقل غلظت مهار کننده رشد قارچ (MIC) و حداقل غلظت کشنده قارچ(MFC)  نانو ذرات نقره و فلوکونازول تکنیک روش رقت سازی سریال در چاهک انجام شد. در پایان میزانMIC  و MFC نانوذرات نقره با میزان MIC و MFC فلوکونازول مقایسه شد.
یافته ها: نتایج حاصل از روش قطره مستقیم نشان داد که نانو ذره نقره در یک الگوی وابسته به دوز موجب کاهش قطر کلنی های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس می گردد. نتایج حاصل از تاثیر نانو ذرات بر روی تعداد کلنی ها در روزهای مختلف نشان داد که تعداد کلنی ها تا روز ششم افزایش یافته و سپس ثابت گردید. نتایج حاصل از تست روش رقت سازی سریال در چاهک نشان داد که میزان MIC و MFC نانوذرات نقره به ترتیب ۳۱٫۲۵ ppm و ۶۲٫۵ ppm می باشد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که نانو ذره نقره با قطر ۱۰ nm دارای فعالیت آسپرژیلوس فومیگاتوس می باشد.