مقاله مقایسه اثرات ضددردی و پایین آورندگی قند خون «عصاره هگزانی و آبی – الکلی» بذر شنبلیله در رت های نر دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثرات ضددردی و پایین آورندگی قند خون «عصاره هگزانی و آبی – الکلی» بذر شنبلیله در رت های نر دیابتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت ملیتوس
مقاله شنبلیله
مقاله ضددردی
مقاله قند خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصری سیما
جناب آقای / سرکار خانم: عابدین زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جمال امیدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نورصباغی فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیابت با اختلال شایع متابولیک شناخته می شود. گیاهان دارویی متعددی برای درمان دیابت توصیه شده اند. در این مطالعه اثرات ضددردی و پایین آورندگی قند خون عصاره هگزانی و آبی – الکلی شنبلیله در رت های دیابتی و نرمال بررسی شده است.
روش کار: مطالعه حاضر در سال ۲۰۱۱ در دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد، ۴۸ سر موش نر صحرایی بالغ (۳۰۰ – ۲۳۰ گرم) بطور تصادفی به ۶ گروه تقسیم شدند: گروه سالم، کنترل دیابتی و ۴ گروه تیمارشده که به ترتیب دوزهای mg/kg/day 200 و ۱۰۰ عصاره هگزانی و آبی – الکلی شنبلیله را به مدت ۲۸ روز بصورت داخل صفاقی دریافت نمودند. برای بررسی اثرات ضددردی از دو مدل تجربی (تست استیک اسید و هات پلیت)، و اندازه گیری قند خون با گلوکومتر استفاده شد. داده ها با نرم افزار  SPSS 16و آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه و تست توکی تجزیه تحلیل شدند.
یافته ها: عصاره آبی – الکلی و هگزانی سبب کاهش چشمگیر قند خون در مقایسه با گروه کنترل دیابتی شدند (p<0.05) که این اثر در گروه هگزانی قویتر بود. در مقایسه با گروه کنترل، در همه گروه هایی که عصاره دریافت نموده بودند اثر ضددردی چشمگیری دیده شد که در گروه هگزانی با دوز mg/kg 200 بطور واضحی بیشتر بود (p<0.05).
نتیجه گیری: عصاره گیاه شنبلیله دارای اثرات پایین آورندگی قند خون و ضددردی می باشد.