مقاله مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی بر پرش عمودی بازیکنان مرد جوان والیبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی بر پرش عمودی بازیکنان مرد جوان والیبال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیرومندسازی پس فعالی (PAP)
مقاله پرش عمودی
مقاله انقباضات ارادی
مقاله ویژگی تمرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظمی امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی بر پرش عمودی بازیکنان مرد جوان والیبال شهرستان الشتر است. آزمودنی ها شامل ۱۲ نفر از بازیکنان مرد جوان والیبال شهرستان الشتر بودند که حداقل دو سال سابقه تمرین داشتند. آزمودنی ها در پنج روز متفاوت به صورت تصادفی در یکی از پروتکل های گرم کردن، گرم کردن و اجرای سه ست چهار ثانیه ای نیم اسکات ایستا با شدت ۸۵ در درصد ۱RM، گرم کردن و اجرای سه ست هفت ثانیه ای نیم اسکات ایستا با شدت ۵۰ درصد۱RM  و چهار ست با چهار تکرار پرش عمودی و اعمال بار ۶ درصد۱RM  توسط جلیقه وزنه، گرم کردن و اجرای چهار ست با چهار تکرار پرش عمودی و اعمال بار ۳ درصد ۱RM توسط جلیقه وزنه را اجرا کردند. پس از گذشت هفت دقیقه متعاقب اجرای پروتکل ها، از آزمودنی ها آزمون پرش عمودی بعمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آنوا با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ارتفاع پرش عمودی پس از اجرای پروتکل با ۶ درصد ۱RM نسبت به پروتکل گرم کردن عمومی بطور معناداری افزایش یافت که درصد این افزایش ۶٫۹ می باشد ولی در مقایسه سایر پروتکل ها با هم، هیچگونه تفاوت معناداری یافت نشد. یافته های این پژوهش نشان داد که استفاده از گرم کردن هماهنگ با الگوی حرکتی و بار ۶ درصد ۱RM، باعث افزایش معناداری در عملکردهای انفجاری به طور موقت می شود. به نظر می رسد که بارهای سبک ۳ درصد برای تاثیر بر عملکرد پرش عمودی کافی نیست.