مقاله مقایسه اثرات حاد دو جلسه ورزش در آب با حجم های مختلف بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۶۳ تا ۵۷۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثرات حاد دو جلسه ورزش در آب با حجم های مختلف بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش در آب
مقاله آدیپونکتین
مقاله انسولین
مقاله شاخص HOMA
مقاله IR
مقاله دیابت نوع دو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی کاخک سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطارنژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آدیپونکتین آدیپوسایتوکینی است که در مقاومت به انسولین و دیابت نقش دارد. هدف تحقیق حاضر مقایسه اثرات دو جلسه متفاوت ورزش در آب بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو بود.
مواد و روش ها: در یک مطالعه تجربی با طرح تحقیق متقاطع هشت زن دیابتی نوع دو (سن ۵۶٫۶±۴٫۹ سال) به طور تصادفی در سه گروه کنترل، تمرین (یک) با حجم پایین (۵۰-۴۵ دقیقه) و تمرین (دو) با حجم متوسط (۷۰-۶۵ دقیقه) قرار گرفتند. خون گیری بلافاصله و ۲۴ ساعت بعد از تمرین انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (p<0.05).
یافته ها: بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از تمرین، در غلظت آدیپونکتین بین سه گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (به ترتیب p=0.70 و p=0.97) افزایش انسولین بلافاصله پس از تمرین در گروه های تمرینی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کمتر بود (p=0.013). 24 ساعت پس از تمرین انسولین در گروه یک در مقایسه با گروه دو کاهش معنادار بیشتری داشت (p<0.042) بلافاصله پس از تمرین افزایش معنادار بیشتری در گلوکز در گروه یک در مقایسه با گروه دو مشاهده شد (p<0.02)24. ساعت پس از تمرین تفاوت معناداری بین سه گروه در گلوکز وجود نداشت (p=0.88) شاخص HOMA-IR در دو گروه تمرینی بلافاصله پس از تمرین به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش کمتری نشان داد (p<0.01) در ۲۴ ساعت پس از تمرین تفاوت معناداری در شاخص HOMA-IR بین گروه ها وجود نداشت (p=0.06).
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که یک جلسه ورزش کوتاه مدت در آب مقاومت به انسولین را بدون ایجاد تغییرات معنادار در آدیپونکتین کاهش می دهد.