مقاله مقایسه اثرات تمرینات ویلیامز و یک برنامه منتخب آب درمانی بر میزان شدت درد و لوردوزکمری دانشجویان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثرات تمرینات ویلیامز و یک برنامه منتخب آب درمانی بر میزان شدت درد و لوردوزکمری دانشجویان دختر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرینات ویلیامز
مقاله آب درمانی
مقاله شدت درد
مقاله لوردوزکمری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهمترین قسمت های ستون فقرات، قوس کمری است و کمردرد یکی از مهمترین و شایع ترین عوارض آسیب های مربوط به این قسمت است. هدف از این پژوهش مقایسه اثرات تمرینات ویلیامز و یک برنامه منتخب آب درمانی بر میزان شدت درد و لوردوز کمری دانشجویان دختر بود. تعداد ۶۵ نفر (۲۲ نفر در گروه های تجربی و ۲۱ نفر در گروه کنترل) با دامنه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. گروه های تمرینات ویلیامز و آب درمانی به مدت ۱۲ هفته (هفته ایی سه جلسه) برنامه تمرینی را تحت نظر محقق انجام دادند و با پرسشنامه کبک، شدت دردکمر و خطکش منعطف، درجه لوردوز کمر سنجیده شد. از روش های آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر وANOVA  یک سویه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. در مقایسه نتایج این دو روش اختلاف معنی داری مشاهده گردید (P=0.000) و همچنین میزان کاهش شدت دردکمر (P=0.000) و لوردوز کمر (P=0.006) در هر دو گروه تجربی تفاوت، معنی داری پس از مداخله داشته است و در گروه کنترل، اختلاف معنی داری بین داده های پیش و پس آزمون ۱ و ۲ مشاهده نشد. بنابراین جهت کاهش شدت دردکمر، تمرینات آب درمانی و برای اصلاح لوردوز کمر، تمرینات ویلیامز توصیه می شود ولی برای درمان افرادی که همزمان دچار عارضه هایپرلوردوزیس و درد کمر هستند نمی توان به صورت مطلق از یکی از روش های مذکور استفاده نمود زیرا روند بهبودی افراد بستگی به انتخاب صحیح و مدت زمان اجرای تمرینات دارد و هر کدام از این روش ها برای اصلاح هر مرحله خصوصیات خاصی داشته که بنا به تشخیص متخصصین به افراد توصیه می گردد.