مقاله مقایسه اثرات اینولین و اینولین غنی شده با الیگو فروکتوز بر شاخص های گلیسمی و فشارخون در زنان با دیابت نوع ۲: یک کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثرات اینولین و اینولین غنی شده با الیگو فروکتوز بر شاخص های گلیسمی و فشارخون در زنان با دیابت نوع ۲: یک کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فروکتان
مقاله اینولین
مقاله اینولین غنی شده با الیگوفروکتوز
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله شاخص گلیسمی
مقاله فشارخون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان پروین
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسم گرگری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فغفوری زینب
جناب آقای / سرکار خانم: سالک زمانی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: با توجه به شیوع بالای دیابت و افزایش علاقمندی به استفاده از غذاهای عملکردی جهت کنترل بیماری های مزمن نظیر دیابت نوع ۲، مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه اثرات اینولین و اینولین غنی شده با الیگوفروکتوز بر شاخص های گلیسمی و فشارخون زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ طراحی شد.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، ۷۶ زن دیابتی نوع ۲ به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه های مداخله، روزانه ۱۰ گرم اینولین غنی شده با الیگو فروکتوز (n=27) و یا اینولین (n=24) و افراد گروه دارونما (n=25)، روزانه ۱۰ گرم مالتودکسترین به مدت ۸ هفته دریافت کردند. دریافت های غذایی، شاخص های تن سنجی، گلیسمی و فشارخون در ابتدا و بعد از ۸ هفته مکمل یاری اندازه گیری شد. آزمون های تی زوج، ANOVA و ANCOVA برای مقایسه متغیرهای کمی مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: در پایان مطالعه، کاهش معنی دار در دریافت انرژی و کربوهیدرات، شاخص های تن سنجی، فشارخون سیستولیک، HbA1c و انسولین سرم بین گروه های مداخله و دارونما وجود داشت (P<0.05). در گروه اینولین در مقایسه با گروه اینولین غنی شده با الیگوفروکتوز کاهش در دریافت کربوهیدرات (۱۶٫۵۰ درصد)، انسولین سرم (۱۸٫۵۰ درصد) و شاخص حساسیت انسولین (QUICKI) (16.70 درصد) معنی دار بود.
نتیجه گیری: احتمالا مکمل یاری زنان دیابتی با فروکتان ها به ویژه فروکتان های طولانی زنجیر (اینولین) با بهبود دریافت های غذایی، شاخص های گلیسمی و فشارخون به کنترل بیماری دیابت کمک می نماید.