مقاله مقایسه اثرات انفوزیون اتومیدیت در مقابل فنتانیل – میدازولام – کتامین در آرام بخشی در جراحی آب مروارید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۵۸۸ تا ۱۵۹۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثرات انفوزیون اتومیدیت در مقابل فنتانیل – میدازولام – کتامین در آرام بخشی در جراحی آب مروارید
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحی کاتاراکت
مقاله آرام بخش
مقاله اتومیدیت
مقاله میدازولام
مقاله کتامین
مقاله فنتانیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاداوودی امید
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه داروهایی مانند اتومیدیت به علت تاثیر کمتر بر همودینامیک و وضعیت تنفسی به طور وسیع در بیهوشی عمومی مورد استفاده قرار می گیرند، ولی کاربرد اتومیدیت به شکل انفوزیون جهت آرام بخشی حین عمل کاتاراکت چشم کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش ها: در یک کارآزمایی بالینی دو سو کور، ۶۴ بیمار کاندید عمل جراحی کاتاراکت ۲۰ تا ۷۵ ساله وارد مطالعه شدند. بیماران در روز عمل به طور تصادفی به دو گروه اتومیدیت- فنتانیل (E/F) و کتامین- میدازولام- فنتانیل (K/M/F) تقسیم شدند. قبل از شروع آرام بخشی و در حین آن فشار خون، ضربان قلب، میزان اشباع اکسیژن، مدت زمان ریکاوری، میزان آرام بخشی، دوز داروها، تعداد حرکت حین عمل، رضایت جراح و بیمار و عوارض ریکاوری (تهوع و استفراغ) ثبت شد.
یافته ها: میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی حین عمل در گروه K/M/F بیشتر بود (P<0.05). همچنین فشار خون سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب در گروه E/F در زمان های مختلف تفاوت معنی داری نداشت ولی در گروه K/M/F تفاوت در زمان های مختلف معنی دار بود (P<0.05). میانگین درصد اشباع اکسیژن در ریکاوری در گروه E/F بیشتر ازگروه دیگر بود. (P<0.001). رضایت جراح و بیمار، درجه آرام بخشی، دوز داروها، تعداد حرکت حین عمل، تهوع و استفراغ در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت، اما میانگین مدت زمان ریکاوری در گروه E/F از گروه دیگر کمتر بود (P<0.001).
نتیجه گیری: در مجموع این مطالعه نشان داد که استفاده از اتومیدیت و فنتانیل به اندازه میدازولام و کتامین و فنتانیل در جراحی کاتاراکت به روش فیکو امولسفیکیشن موثر است و درعین حال میزان عوارض قلبی و تنفسی و زمان ریکاوری نیز کمتر می باشد.