مقاله مقایسه اثرات الگوهای ۲، ۴ و ۶ روزه بارگیری کراتین بر برخی از قابلیت های جسمانی و فیزیولوژیک مردان ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثرات الگوهای ۲، ۴ و ۶ روزه بارگیری کراتین بر برخی از قابلیت های جسمانی و فیزیولوژیک مردان ورزشکار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده سلامت خالید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی کاکو
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزبیگی بوکانی کمال
جناب آقای / سرکار خانم: نورا مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثرات سه الگوی بارگیری کراتین بر قابلیتهای جسمانی و فیزیولوژیک دانشجویان پسر ورزشکار بود. بدین منظور ۲۰ مرد ورزشکار و سالم (سن ۱٫۹۲±۲۰٫۶ سال، قد ۵٫۵±۱۷۹٫۷ سانتی متر و وزن ۳٫۱۰±۸۰٫۱ کیلوگرم) داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و به دو گروه ۱۰ نفره کراتین و دارونما تقسیم شدند. اندازه گیری های آنتروپومتریکی و رکوردهای اجرایی مربوط به آزمونهای چابکی (دوی ۹×۴)، قدرت بیشینه، دو سرعت ۴۵ متر و پرش طول در جلسه پیش آزمون از همه ورزشکاران گرفته شد. در روز بعد بارگیری کراتین مونوهیدرات به مدت ۶ روز و هر روز ۲۰ گرم (۴ وعده در روز) شروع شد. یک روز قبل از هر یک از الگوهای بارگیری، تمرین مقاومتی با شدت ۷۵%-۸۵% درصد از قدرت بیشینه هر آزمودنی اجرا شد. یک روز بعد از هر کدام از الگوهای بارگیری (۲، ۴ و ۶ روزه) آزمونهای مورد نظر دوباره از آزمودنیها گرفته شد. نتایج نشان داد که قدرت و توان بی هوازی در هر سه الگوی بارگیری، وزن و سرعت در الگوهای چهار و شش روزه و چابکی تنها در الگوی شش روزه کراتین به طور معنی داری بهبود یافت (P<0.05) اما در دیگر متغیرها تغییر معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود که در ورزشهای قدرتی و توانی از الگوهای دو و چهار روزه و نیز در رشته هایی که نیازمند افزایش وزن و یا کاهش درصد چربی هستند، از الگوی شش روزه بارگیری کراتین استفاده شود.