مقاله مقایسه ابعاد یادگیری اجتماعی-هیجانی دانش آموزان مدارس بدون کیف و مدارس دولتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه ابعاد یادگیری اجتماعی-هیجانی دانش آموزان مدارس بدون کیف و مدارس دولتی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری اجتماعی
مقاله هیجانی
مقاله مدرسه بدون کیف
مقاله خود تنظیمی
مقاله روابط همسالان
مقاله تنظیم تکلیف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزوار مریم
جناب آقای / سرکار خانم: لیاقتدار جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد یادگیری اجتماعی-هیجانی دانش آموزان مدارس بدون کیف و دولتی با روش علی-مقایسه ای انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان پایه سوم و چهارم دبستان های بدون کیف و دولتی شهر اصفهان بودند. بدین منظور ۷۱ نفر از دانش آموزان مدارس بدون کیف و ۸۶ نفر از دانش آموزان مدارس دولتی پایه سوم و چهارم دبستان های شهر اصفهان به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی کرین و همکاران (۲۰۰۹) و یک پرسشنامه دموگرافیک استفاده شده است. داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین یادگیری اجتماعی-هیجانی دانش آموزان مدارس بدون کیف و دولتی در بعد خودتنظیمی تفاوت معناداری وجود دارد. در ابعاد سازماندهی تکلیف و روابط همسالان تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین یادگیری اجتماعی-هیجانی دانش آموزان مدارس بدون کیف و دولتی بر حسب جنسیت در بعد روابط همسالان تفاوت معناداری وجود دارد. در دیگر ابعاد تفاوت معناداری وجو د نداشت.