مقاله مقایسه ابعاد مختلف کیفیت زندگی نوجوانان سالم با نوجوانان هموفیلی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بخش اول پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه ابعاد مختلف کیفیت زندگی نوجوانان سالم با نوجوانان هموفیلی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله هموفیلی A
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: علی دوستی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: گلچین مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماری هموفیلی با توجه به ماهیت پیچیده و آثار منفی بر جسم و روح بیمار، می تواند کیفیت زندگی مبتلایان را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه ابعاد مختلف کیفیت زندگی نوجوانان سالم با نوجوانان هموفیلی انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مورد – شاهدی بود. ۳۲ نفر از نوجوانان هموفیلی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدای اصفهان، به صورت تصادفی در گروه مورد و ۳۲ نفر از نوجوانان سالم که از نظر سن، جنس و وضعیت اقتصادی – اجتماعی با گروه مورد همسان بودند، در گروه شاهد قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود که در دو زمان توسط نمونه ها تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 15و آزمون های آماری کای دو،t  مستقل و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین نمرات ابعاد جسمانی، روانی و محیطی کیفیت زندگی و میانگین نمره کل کیفیت زندگی در گروه مورد با شاهد (در هر دو زمان اندازه گیری شده) تفاوت معناداری داشت
(p<0.001) و میانگین نمره بعد اجتماعی کیفیت زندگی در دو گروه، در اولین اندازه گیری و دومین اندازه گیری با هم تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن کیفیت زندگی نوجوانان هموفیلی نسبت به نوجوانان سالم، انجام اقدامات لازم جهت ارتقای کیفیت زندگی آن ها در کلیه ابعاد امری ضروری به نظر می رسد.