مقاله مقایسه ابعاد روانشناختی مشکلات جنسی در بیماران وابسته به مواد مخدر با گروه شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه ابعاد روانشناختی مشکلات جنسی در بیماران وابسته به مواد مخدر با گروه شاهد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشکلات جنسی
مقاله وابستگی به مواد مخدر
مقاله کراک
مقاله شیشه
مقاله تریاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بحرینی بروجنی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: سپهری بروجنی کبری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نارضایتی جنسی یکی از مشکلات شایع در بیماران وابسته به مواد مخدر به شمار می آید. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای ابعاد روانشناختی مشکلات جنسی در مردان متاهل و مصرف کننده کراک، شیشه و تریاک و مقایسه گروه ها با افراد غیر مصرف کننده انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، تعداد ۵۶ نفر بیمار مرد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد، به صورت نمونه گیری در دسترس در قالب چهار گروه قرار گرفتند. گروه های نمونه شامل (۲۰ نفر تریاک، ۱۸ نفر کراک و ۱۸ نفر شیشه) و یک گروه شاهد (۲۰ نفر) بودند. آزمودنی ها اقدام به تکمیل پرسشنامه چند وجهی مسایل جنسی نمودند.
یافته ها: از بین خرده مقیاس های آزمون، تفاوت معناداری در میانگین نمرات سه گروه مصرف کننده با یکدیگر و نیز با گروه شاهد در خرده مقیاس های اشتغال ذهن جنسی، انگیزش جنسی، اضطراب جنسی، قاطعیت جنسی، افسردگی جنسی، کنترل جنسی بیرونی، نظارت جنسی، ترس از رابطه جنسی و رضایت جنسی مشاهده شد (P<0.05). تفاوت بین گروه شیشه و کراک / تریاک و شیشه در خرده مقیاس های اشتغال ذهن جنسی، انگیزش جنسی، اضطراب جنسی، افسردگی جنسی، کنترل جنسی بیرونی، نظارت جنسی، ترس از رابطه جنسی و رضایت جنسی معنادار بوده است (P<0.01). میانگین نمرات گروه شیشه در این خرده مقیاس ها بالاتر از گروه کراک و تریاک بود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، مواد مخدر موجود در بازار با اثرگذاری بر کنش جنسی فرد مصرف کننده، تاثیرات تخریبی خاص خود را بر بهداشت جنسی زوجین و خانواده خواهند داشت.