مقاله مقایسه ابعاد خودشیفتگی در دختران نوجوان پرخاشگر و غیرپرخاشگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم رفتاری از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه ابعاد خودشیفتگی در دختران نوجوان پرخاشگر و غیرپرخاشگر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودشیفتگی
مقاله خودشیفتگی سازگارانه
مقاله خودشیفتگی ناسازگارانه
مقاله پرخاشگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیوسته گر مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی سیده منور
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش های محققان درباره پرخاشگری نوجوانان در دهه های اخیر نشان داده است، که یک عامل به تنهائی تعیین کننده رفتار پرخاشگری در افراد نمی باشد. یکی از عواملی که با پرخاشگری رابطه تنگاتنگ دارد، ویژگی شخصیتی خودشیفتگی است. ویژگی شخصیتی خودشیفتگی با اشکال مختلف پرخاشگری رابطه دارد. هدف اصلی این پژوهش مقایسه خودشیفتگی و ابعاد آن (سازگارانه و ناسازگارانه) در دو گروه دختران نوجوان پرخاشگر و غیرپرخاشگر بود.
روش: نمونه این پژوهش شامل ۵۳۱ دانش آموز دختر (۲۵۷ دانش آموز پرخاشگر و ۲۷۴ دانش آموز غیرپرخاشگر) بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس پرخاشگری اهواز و برسشنامه شخصیت خودشیفته بود. میانگین های دو گروه، با استفاده از آزمون t برای مقایسه دو گروه مستقل، مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج آزمون t برای مقایسه بین میانگین های دو گروه نشان داد، نمرات خودشیفتگی کل و خودشیفتگی ناسازگارانه دختران پرخاشگر به صورت معناداری بیشتر از گروه دختران غیرپرخاشگر است. اما بین دو گروه از نظر خودشیفتگی سازگارانه تفاوت معناداری دیده نشد.
نتیجه گیری: از خودشیفتگی و به ویژه خودشیفتگی ناسازگارانه می توان برای پیش بینی پرخاشگری دختران دانش آموز استفاده کرد.