مقاله مقایسه ابعاد تعامل استاد بین برنامه های درسی نظری و بالینی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه ابعاد تعامل استاد بین برنامه های درسی نظری و بالینی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شاهد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی بالینی
مقاله آموزش نظری
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله دوره پزشکی
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی نژاد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: برنامه درسی بالینی اساتید باید همسو با برنامه درسی دوره نظری پزشکی باشد در این راستا، پژوهش حاضر، ابعاد پنج گانه تعامل اساتید را بین دو برنامه درسی نظری و بالینی، مقایسه کرده است.
روش بررسی: روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. از جامعه آماری دانشجویان استاژر و اینترن دانشگاه شاهد در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ (N=175) حسب برآورد آماری با فرمول کوکران، تعداد ۱۲۰ نفر نمونه انتخاب شد. پرسشنامه محقق ساخته سنجش ابعاد تعاملی استاد با روایی مورد تایید خبرگان متخصص و نیز ضریب پایایی ۰٫۹۷ و ۰٫۹۵ در دو بخش نظری و بالینی در آلفای کرونباخ، مورد استفاده واقع شد.
یافته ها: در نحوه تعامل اساتید با دانشجو، همکار، جامعه مردم و خود، بین دو برنامه درسی نظری و بالینی تفاوت معنادار وجود داشت. رتبه بندی میانگین تعاملات اساتید در هر دو برنامه درسی نظری و بالینی به ترتیب شامل، تعامل استاد با؛ بیمار، دانشجو، خود، جامعه مردم و همکار بود بنابر این تفاوت های ذکر شده بین ابعاد تعاملات اساتید در دو نوع برنامه درسی، رتبه بندی ها را تغییر نداد.
نتیجه گیری: کاهش سطح تعامل در ارتباط با؛ دانشجو، جامعه مردم و خود، در برنامه درسی بالینی به نسبت نظری، تناقض در عمل اساتید است. جالب این که تعامل با همکار در برنامه درسی بالینی، ارتقا می یابد که این نیز تناقض بین گفته و عمل، اساتید و در دید دانشجو حاوی معانی متعدد است.