مقاله مقایسه ابعاد آسیب شناسی روانی و کیفیت زندگی بیماران آسمی با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۵۱۸ تا ۵۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه ابعاد آسیب شناسی روانی و کیفیت زندگی بیماران آسمی با افراد سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد آسیب شناسی روانی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله بیماری آسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی زادگان علی
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ نیا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: آسم یک بیماری مزمن تنفسی است که به علت درمان طولانی و حملات بیماری منجر به آسیب روانی شده و کیفیت زندگی افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این مطالعه بررسی ابعاد آسیب شناسی روانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم است.
مواد و روش: روش پژوهش حاضر علی-مقایسه ای بود. مبتنی بر هدف پژوهش تعداد ۵۰ بیمار مبتلا به آسم به صورت نمونه در دسترس از بین کسانی که به مراکز بهداشت و درمان شهرستان سلماس مراجعه کرده بودند انتخاب و با ۵۰ فرد سالم مورد مقایسه قرار گرفتند. اطلاعات از طریق سه پرسشنامه چک لیست ویرایش شده ۹۰ سوالی، کیفیت زندگی فرم کوتاه و سلامت عمومی ۲۸ سوالی جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافته ها: بررسی نتایج بدست آمده نشان می دهد که بیماران آسمی از نظر ابعاد آسیب شناسی روانی و کیفیت زندگی تفاوت معنی داری p<0.001 با گروه سالم دارند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از پایین بودن کلی کیفیت زندگی و بالا بودن آسیب شناسی روانی در بین افراد مبتلا به آسم است. لذا توجه به این دو مولفه در موفقیت درمان افراد مبتلا ضروری می نمایید.