مقاله مقایسه آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نسیم تندرستی (سلامت خانواده) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری ایدز
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی تبارطبری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ایدز یکی از بزرگترین معضلات بهداشتی در بسیاری از کشورها در قرن بیست و یکم می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان به بیماری ایدز در دبیرستان های شهرستان بابل است.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. براساس اهداف این مطالعه و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای ۵۰۴ دانش آموز دعوت به مطالعه شدند. داده ها به وسیله spss نسخه ۱۶مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که اغلب پاسخ دهندگان دارای سطح اگاهی و نگرش و عملکرد متوسط بودند. مقایسه میانگین نمره کلی آگاهی نوجوانان از بیماری ایدز در دختران، برابر (۶۵٫۴۷) درصد بود که به طور معنی داری بیشتر از پسران (۵۳٫۰۱) درصد بود (P<0.000). آگاهی کل افراد برابر ۵۸٫۹۵ درصد و نمره نگرش نوجوانان از بیماری ایدز در دختران ۵۶٫۰۳±۸٫۷۴۷ به طور معنی داری بیشتر از پسران ۴۷٫۵۰±۵٫۳۱۳ بود (P<0.000). نگرش کل افراد برابر ۵۱٫۹±۸٫۴۴ درصد بود. مقایسه میانگین نمره عملکرد نوجوانان از بیماری ایدز در دختران ۴٫۳۹±۱٫۴۲ به طور معنی داری بیشتر از پسران ۲٫۸۶±۰٫۸۱ بود (P=0.000) میانگین عملکرد کل افراد برابر ۳٫۴۶±۱٫۳۹ بود.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد، میانگین نمره آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان، متوسط تا خوب و در دختران بهتر از پسران بوده است. تاکید آموزش در مدارس پسرانه و بالابردن سطح سواد والدین توصیه می گردد.