مقاله مقایسه آمیختگی فکر-عمل و سبک اسناد در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس فکری-عملی و افسردگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه آمیختگی فکر-عمل و سبک اسناد در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس فکری-عملی و افسردگی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمیختگی فکر-عمل
مقاله سبک اسناد
مقاله اختلال وسواس فکری-عملی
مقاله افسردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میکائیلی نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: کیامرثی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه آمیختگی فکر عمل و سبک اسناد در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس فکری-عملی و افسردگی بود. روش پژوهش انتخاب شده در این تحقیق از نوع عملی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و افسردگی تشکیل می دادند که در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ به درمانگاه تخصصی روان پزشکی فاطمی  و همچنین کلینیک  های تخصصی روان پزشکان و روان شناسان شهر اردبیل مراجعه کرده و از طرف متخصصین تشخیص اختلال وسواس فکری-عملی و یا افسردگی دریافت کرده بودند. نمونه این پژوهش ۱۰۰ نفر (۵۰ بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و ۵۰ بیمار مبتلا به افسردگی) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده  های پژوهش از ابزارهای، مصاحبه بر اساس ملاک  های تشخیصی DSM-IV-TR و مقیاس تجدید نظر شده آمیختگی فکر-عمل و پرسشنامه سبک اسناد استفاده شده است. داده  های پژوهش به وسیله تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) مورد یررسی قرار گرفت. یافته  های پژوهش نشان داد که به لحاظ آماری، اخلاق آمیختگی فکر-عمل در گروه مبتلایان به افسردگی و احتمال آمیختگی فکر-عمل در گروه مبتلایان به اختلال وسواس فکری-عملی بیشتر بود. سبک اسناد برای رویدادهای منفی در هر دو گروه درونی، پایدار و کلی بود و همچنین سبک اسناد برای رویدادهای مثبت در گروه مبتلایان به اختلال وسواس فکری-عملی درونی، پایدار و کلی، اما در گروه مبتلایان به افسردگی بیرونی، ناپایدار و اختصاصی بود. نتایج پژوهش بیانگر اهمیت نقش آمیختگی فکر-عمل و سبک اسناد در شکل گیری و گسترش اختلال وسواس فکری-عملی و افسردگی است.