مقاله مقایسه آموزش حضوری و غیرحضوری بر آگاهی، نگرش و عملکرد شستشو و ضدعفونی ابزار جراحی در کارکنان اتاق عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه آموزش حضوری و غیرحضوری بر آگاهی، نگرش و عملکرد شستشو و ضدعفونی ابزار جراحی در کارکنان اتاق عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابزار جراحی
مقاله ضدعفونی
مقاله اتاق عمل
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی همدان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع خانی مهین
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی حفظ آباد فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: ضدعفونی و سترون سازی مطلوب نه تنها از نظر پزشکی اجتناب ناپذیر است، بلکه از نظر کنترل هزینه و کاهش مرگ و میر هم دارای نقش حیاتی هستند.
هدف: مطالعه به منظور مقایسه دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد شستشو و ضدعفونی ابزار جراحی در کارکنان اتاق عمل انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای ۳ گروهی (شاهد، آموزش حضوری و آموزش غیرحضوری) در سال ۱۳۹۱ بر روی ۶۰ نفر از پرستاران اتاق عمل انجام شد، هر سه گروه، قبل از مداخله، یک ماه بعد از مداخله و دو ماه بعد از مداخله پرسش نامه خودساخته بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد شستشو و ضدعفونی ابزار جراحی را تکمیل کردند. داده ها با آزمون های آماری کراسکال والیس و من ویتنی تحلیل شدند.
یافته ها: بین سه گروه، یک ماه بعد از مداخله از نظر میزان آگاهی، نگرش و دو ماه بعد از مداخله از نظر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد تفاوت آماری معنی داری وجود داشت. نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در گروه آموزش حضوری دو ماه بعد از مداخله افزایش آماری معنی داری را نسبت به سایر گروه ها نشان داد.
نتیجه گیری: آموزش به خصوص به صورت تدریس حضوری (چهره به چهره) تاثیر به سزایی بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد شستشو و ضدعفونی ابزار جراحی کارکنان اتاق عمل داشت.