مقاله مقایسه آموزش به روش تجربه و عمل (با تاکید بر بازی) با روش های زبانی و تاثیر آنها بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم شهرستان زرین شهر در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه آموزش به روش تجربه و عمل (با تاکید بر بازی) با روش های زبانی و تاثیر آنها بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم شهرستان زرین شهر در سال تحصیلی ۸۶-۸۵
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش تجربه و عمل
مقاله روش های زبانی
مقاله بازی
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: کولایی نژاد جمال الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور «مقایسه آموزش به روش تجربه و عمل (با تاکید بر بازی) با روش های زبانی و تاثیر آنها بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی شهرستان زرین شهر انجام گرفت». جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از: کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم شهرستان زرین شهر که در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ مشغول به تحصیل بوده اند، و از بین جامعه مذکور به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که ۳۰ نفر در گروه آزمایش و ۳۰ نفر در گروه گواه قرار گرفتند. روش انجام پژوهش در پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی و طرح پژوهشی مورد استفاده، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. ابتدا محققان با استفاده از آزمون محقق ساخته از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آورد، سپس در گروه آزمایش به آموزش ضرب به روش تجربه و عمل با تاکید بر بازی پرداخته و در گروه گواه معلم کلاس همین مفهوم را با روش های زبانی و متداول تدریس کردند. و در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که:
– پیشرفت تحصیلی مفهوم ضرب در ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی که به روش تجربه وعمل آموزش دیده اند، نسبت به دانش آموزانی که با روش های زبانی آموزش دیده اند، به صورت معناداری بالاتر است.
– پیشرفت تحصیلی مفهوم ضرب در ریاضی دانش آموزان قوی پسر پایه دوم ابتدایی که به روش تجربه وعمل آموزش دیده اند، نسبت به دانش آموزان قویی که با روش های زبانی آموزش دیده اند، تفاوت معناداری وجود ندارد.
– پیشرفت تحصیلی مفهوم ضرب در ریاضی دانش آموزان متوسط پسر پایه دوم ابتدایی که به روش تجربه و عمل آموزش دیده اند، نسبت به دانش آموزان متوسطی که با روش های زبانی آموزش دیده اند، به صورت معناداری بالاتر است.
– پیشرفت تحصیلی مفهوم ضرب در ریاضی دانش آموزان ضعیف پسر پایه دوم ابتدایی که به روش تجربه وعمل آموزش دیده اند، نسبت به دانش آموزان ضعیفی که با روش های زبانی آموزش دیده اند، به صورت معناداری بالاتر است.