مقاله مقایسه آلودگی هفت واریته مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه آلودگی هفت واریته مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله Bemisia tabaci
مقاله مقاومت
مقاله واریته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرباز سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: مروج غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سیرجانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاتفی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سفید بالک پنبه، Bemisia tabaci، یکی از آفات مهم پنبه در خراسان است که با تغذیه مستقیم از شیره گیاهی پنبه و انتقال ویروس های بیماری زای گیاهی موجب وارد آمدن خسارت به پنبه و کاهش عملکرد محصول می شود. استفاده از ارقام مقاوم یک روش ایمن از نظر زیست محیطی و اقتصادی در جهت کنترل این آفت می باشد. به این منظور طی سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات پنبه شرق کشور (کاشمر) مقاومت ۷ واریته مختلف پنبه شامل اکرا برگ سبز، اکرا برگ قرمز، مهر، ورامین، خرداد، ساحل و ترموس ۱۴ نسبت به سفید بالک پنبه مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۷ تیمار و ۴ تکرار صورت گرفت. نتایج این بررسی، اختلاف معنی داری را بین ارقام مورد آزمایش از نظر آلودگی به آفت نشان داد ( (P<0.01واریته ترموس ۱۴ بالاترین جمعیت حشره کامل (۲٫۷۴ به ازای هر برگ)، پوره (۸٫۹۴ به ازای ۳٫۸۸ cm2 از سطح برگ) و تخم (۸٫۸۱ به ازای  3.88 cm2از سطح برگ) را داشت در حالیکه واریته های اکرا برگ سبز و اکرا برگ قرمز کمترین جمعیت حشرات کامل (به ترتیب ۰٫۲۲ و ۰٫۲۶ به ازای هر برگ)، پوره (به ترتیب ۱٫۱۶ و ۱٫۲۷ به ازای cm2 3.88 از سطح برگ) و تخم (به ترتیب ۱٫۳۴ و ۱٫۶۷ به ازای 3.88 cm2 از سطح برگ) را به خود اختصاص داده بودند. لذا به نظر می رسد استفاده از ارقام اکرا برگ سبز و اکرا برگ قرمز می تواند نقش موثری در کاهش جمعیت این آفت داشته باشد.