مقاله مقایسه آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی در گیاه گل طاووسی (.Cytisus scoparius L) در خوکچه هندی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۵۱ تا ۴۶۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی در گیاه گل طاووسی (.Cytisus scoparius L) در خوکچه هندی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلرژن
مقاله گل طاووسی
مقاله ایمونوگلوبولین E
مقاله رینیت آلرژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: چشمی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ترکیبات معطر گل ها از آلرژن های مهم استنشاقی می باشند. در این مطالعه مقایسه توان آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی میان سال و مسن در گیاه گل طاووسی (.Cytisus scoparius L) و تا حدامکان شناخت وابستگی آلرژی زایی با مراحل تکوینی گلبرگ های فوق العاده معطر آن ، هدف پژوهش حاضر می باشد.
مواد و روش ها: جهت بررسی آلرژی زایی گلبرگ ها از ۱۸ خوکچه هندی نر نژاد هارتلی استفاده شد که به طور تصادفی به ۳ گروه ۶ تایی تقسیم شدند. عصاره های بافری گلبرگ ها با غلظت ۱۶% تهیه گردید و تست های تزریق زیرجلدی عصاره ها و بررسی های ماکروسکوپی آن صورت گرفت. به منظور تایید آلرژن بودن گلبرگ ها IgE به روش الایزا اندازه گیری و در CBC خون خوکچه هندی درصد ائوزینوفیل ها و در نهایت قند خون ارزیابی و آنالیز داده ها توسط نرم افزار ۱۶ SPSS و آزمون تی مستقل انجام گردید.
یافته ها: در خوکچه هندی تیمار شده با عصاره گلبرگ میانسال ، IgE، ائوزینوفیل و قند خون در مقایسه با شاهد به طور معنی داری افزایش یافت، در حالی که در خوکچه هندی تیمارشده با عصاره گلبرگ مسن تفاوت معنی داری با شاهد دیده نشد. تنها بررسی قطر ویل های (برجستگی های) ایجادشده در آزمون پوستی افزایش معنی داری (P<0.001) را در هر دو گروه تیمارشده در مقایسه با کنترل نشان داد. در نیمرخ های الکتروفورزی پروتئین ها، در محدوده باندآلرژن درگلبرگ میان سال حدود ۴ باندپروتئینی مشخص تر در محدوده ۲۷ تا ۸۵ کیلودالتون و در گلبرگ مسن ۳ باند پروتئینی در محدوده ۴۶ تا ۸۵ کیلودالتون مشاهده شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد توان تحریک سیستم ایمنی متعلق به گلبرگ میانسال بیش تر از گلبرگ مسن می باشد.