مقاله مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت شیارپوش خود اچ کننده با نوع متداول و کامپوزیت قابل جریان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۵۹ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت شیارپوش خود اچ کننده با نوع متداول و کامپوزیت قابل جریان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیارپوش
مقاله نشت دندانی
مقاله کامپوزیت رزین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباری فر سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: برکتین مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث پور ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: دانش نژاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از راه های پیشگیری از پوسیدگی شیارهای دندان کاربرد شیارپوش هاست. جدیدترین شیارپوشی که تولید شده شیارپوش خود اچ کننده می باشد که نیازی به مرحله اچ و باند ندارد و کار با این ماده راحت و سریع است. هدف این تحقیق مقایسه ریز نشت سه ماده شیارپوش خود اچ کننده Prevent seal و شیارپوش متداول Clinpro و کامپوزیت قابل جریان Filtek-Flow بود.
مواد و روش ها: این تحقیق به صورت مداخله ای تجربی از نوع آزمایشگاهی انجام شد. ۴۵ دندان پرمولر فک بالا بدون پوسیدگی انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند. دندان های گروه اول با شیارپوش خود اچ کننده Prevent seal، گروه دوم با شیارپوش متداول Clinpro و گروه سوم با کامپوزیت قابل جریان Filtek-Flow آماده شدند. بعد از عمل ترموسایکلینگ و استفاده از نفوذ رنگ با مغروق کردن در فوشین ۰٫۵ درصد دندان ها برش داده شدند و ریزنشت توسط استریومیکروسکوپ بررسی شد و نتایج با آزمون آماری کروسکال والیس با سطح معنی داری ۰٫۰۵>p value مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها: بر اساس نتایج بیش ترین میزان ریزنشت در گروه کامپوزیت قابل جریان Filtek-Flow و کم ترین میزان ریزنشت در گروه شیارپوش متداول Clinpro دیده شد، ولی بین میزان ریزنشت در گروه های مختلف اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (۰٫۱۲۸=p value).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، شیارپوش های خود اچ کننده و متداول و کامپوزیت قابل جریان از نظر میزان ریزنشت با یکدیگر تفاوتی ندارند.