مقاله مقایسه آزمایشگاهی سمیت سلولی هیدروکسید کلسیم و کلشی سین بر روی سلول های فیبروبلاست لثه انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه آزمایشگاهی سمیت سلولی هیدروکسید کلسیم و کلشی سین بر روی سلول های فیبروبلاست لثه انسانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروکسید کلسیم
مقاله کلشی سین
مقاله سمیت سلولی
مقاله سلول های فیبروبلاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برکتین بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام آیدا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سازگاری نسجی مواد پانسمان یکی از مهم ترین خصوصیاتی از مواد دندانی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. از جمله پرمصرف ترین داروهای پانسمان هیدروکسید کلسیم می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی سمیت سلولی داروی کلشی سین و مقایسه آن با داروی هیدروکسید کلسیم بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، از داروی کلشی سین و هیدروکسید کلسیم غلظت های ۱۰، ۵ و ۲٫۵ میلی گرم بر میلی لیتری تهیه شد. سلول های فیبروبلاست رده C165 در محیط کشت قرار گرفت و پس از انکوبه شدن، غلظت های تهیه شده از مواد به محیط کشت اضافه شد. بعد از گذشت زمان های ۲۴ ساعت و ۷۲ ساعت و ۷ روز، نمک تترازولیوم به سلول ها افزوده شد و کمیت فورمازان حاصله به روش اسپکتروفوتومتری در دستگاه الیزا اندازه گیری شد. برای ارزیابی کشندگی این دو ماده و پس از اتمام تیمار دارویی، سلول ها توسط محلول تریپان بلو ۰٫۴ درصد رنگ آمیزی شده و سلول های زنده در زیر میکروسکوپ نوری شمارش شدند. در این مطالعه برای آنالیز داده ها از آزمون Kruskal-Wallis و Mann-Withney و T-TEST استفاده شد.
یافته ها: گروه کنترل بدون اضافه نمودن هیچ غلظتی از مواد دارای بیش ترین میزان جذب نوری بود. میزان جذب نوری در همه غلظت ها در ماده هیدروکسید کلسیم در هر سه زمان تعیین شده بالاتر از کلشی سین بود (p value<0.05). هم چنین رنگ آمیزی تریپان بلو نشان داد که میانگین کشته شدن سلول های فیبروبلاست برای کلشی سین با اختلاف معنی داری بیش تر از کلسیم هیدروکساید بود (p value<0.001).
نتیجه گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر، میزان سمیت سلولی هر دو ماده از گروه کنترل بالاتر و در مورد ماده کلشی سین هم بیش تر از هیدروکسید کلسیم است. در نتیجه این طور به نظر می رسد که ماده هیدروکسید کلسیم هم چنان به عنوان مطلوب ترین انتخاب برای پانسمان داخل کانال در بین جلسات درمانی درمان ریشه مورد استفاده است.