مقاله مقایسه آزمایشگاهی استحکام باند پست های کامپوزیتی تقویت شده با رشته های فایبر با سه نوع سمان رزینی مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه آزمایشگاهی استحکام باند پست های کامپوزیتی تقویت شده با رشته های فایبر با سه نوع سمان رزینی مختلف
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام باند
مقاله پست کامپوزیتی تقویت شده با رشته فایبر
مقاله سمان رزینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: علی نژاد هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: دباغی تبریزی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری بیدزرد ایلناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تقاضای رو به افزایش برای درمان های ترمیمی زیباتر، منجر به توسعه روز افزون سیستم های پست و Core فاقد فلز شده است که پست های کامپوزیتی تقویت شده با رشته های فایبر (FRC) یکی از آنهاست. هدف از این مطالعه، مقایسه استحکام باند پست های FRC با سه نوع سمان رزینی مختلف در محیط آزمایشگاه است.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، تعداد ۳۰ عدد دندان اندو شده انتخاب شدند. نمونه ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. ۳۰ پست FRC به نمونه ها توسط یکی از سمان های رزینی Rely X ARC، PANAVIA F2 و Multilink چسبانده شدند. ۸ میلی متر کرونالی هر پست سیمان شده در کانال ریشه به وسیله دستگاه برش به سه قسمت مساوی تقسیم شد و قطعات توسط کاغذ سمباده نرم خیس پرداخت شدند و به ضخامت ۲ میلی متر رسیدند. سپس نیرو به سمت اپیکال در دستگاه ۱ mm/min تا زمان تغییر مکان پست وارد شد. برای آنالیز داده ها از آزمون های آماری Post hoc-test و ANOVA استفاده شد.
یافته ها: در بررسی مناطق ریشه با یکدیگر قطعات میانی و کرونالی تمام سمان ها فاقد تفاوت قابل ملاحظه آماری با یکدیگر بودند، اما در قطعه اپیکالی سمان Rely X ARC استحکام باند قابل ملاحظه بهتری نسبت به Multilink از خود نشان داد. (P=0.032).
نتیجه گیری: نوع سمان رزینی بر استحکام باند پست های FRC موثر است و سمان رزینی Rely X ARC استحکام باند بیشتری نسبت به سمان Multilink به خود اختصاص داد، همچنین، استحکام باند در منطقه کرونالی ریشه به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از ناحیآ اپیکالی است.