سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه قاسمی – مهندس عمران
اسماعیل رستم زاده – مهندسی عمران

چکیده:

ساخت ساختمانهای بنایی درنقاط مختلف دنیا از جمله درایران رایج می باشد این گونه ساختمانها طیف وسیعی از ساختمانهای روستایی و درصدی از ساختمانهای شهری را دربرمیگیرد که درساخت این ساختمانها در غالب موارد بسیاری ازمسائل فنیدر نظر گرفته نشده است به همیندلیل طی زلزله های اخیر بیشترین خسارات به این گونه ساختمانها وارد شده است به دلیل مسائل اقتصادی هم اکنوننیز ساخت این ساختمانها در کشورمان ادامه دارد ساختمانهایتاریخی کشور نیز جزئی از این بناها محسوب می شوند بهسازی لرزه ای این بناها یکی از مسائل مهم و قابل توجه می باشد که با عنایت به آنکه مصالح مصرفی دراین بنا از نوع مصالح بنایی غیرمسلح می باشد و همچنین با توجه به سوابق آسیب پذیری این بناها در برابر زمین لرزه های قبلی این بناها در مقابله با زلزله ها ی متوسط و نسبتا شدید ضعیف می باشد. درمقاله حاضر در دو بخش ساخت و ساز و راهکارهای قابل استفاده برای بناهای آجری و خشتی مورد بحث قرارمیگیرد.