سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر مظفری جویباری – کارشناس ارشد مهندسی سازه
عباس اکبرپورنیک قلب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

امروزه انبوهی از ساختمان ها وجود دارند که بنابدلایل متعدد احساس می شود که نتواند حداقل نیازهای لرزه ای مدنظر آیین نامه های جاری را تامینکنند به همین علت باید اقدام به بهسازی لرزه ای ساختمان ها کرد یکی از روشهای بهسازی لرزه ای قاب های بتن مسلح استفاده ازم هاربندهای خارج ازمرکز با تیرپیوند قائم تک می باشد با استفاده ازا ین روش م یتواند مورد توجه قرارگیرد چرا که این روش حداقل اضافه وزن را به سازه اعمال می کند و ضمنا اجرا آن نسبت به سایر روشها ساده تر می باشد دراینمقاله سه ساختمان سه پنج و هشت طبقه با سیستم قاب خمشی بتن مسلح موجود با شکل پذیری متوسط که برای بارهای لرزه ای برآورده شده براساس استاندارد ۲۸۰۰- ویرایش دوم طراحی گردیده اند مدلسازی شدند. به منظور ارزیابی ساختمان تحت بارهای لرزه ای اصلاح شده مدلها براساس استاندارد ۲۸۰۰- ویرایش سوم مجددا بارگذاری لرزه ای گردیدند تحلیل مجد د بیانگر آنست که نسبت تنشها دراکثر ستونها از یک تجاوز کرده است ساختمان های مورد بررسی توسط مهاربندیها خارج ازمرکز با تیرپیوند قائم بهسازی لرزه ای شدهاند.