سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا آیت اللهی – کارشناس ارشد عمران سازه – دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه راهها ی ارتباط ی یکی از عوامل مهم ز یربنایی توسعه اقتصاد ی شناخته م ی شود . از آنجا ییکه برا ی تکم یل و بهبود شبکه ارتباطی کشور، عبور از مناطق کو یری، باتلاق ی، نمک ی و . . . اجتناب ناپذیر است به نظر می رسد شناخت مسائل ویژه راهساز ی در این مناطق و روشهای مقابله و کنترل آنها ضروری باشد .
در ا ین مقاله ضمن معر فی خصوص یات خاک ها ی نمک ی، کو یرهای باتلاق ی و ب یابانهای ماسه ا ی به مشکلات راهساز ی در ا ی ن مناطق اشاره شده و روشها ی اجرا یی برا ی مقاوم ساز ی راه در برابر بلا یای طب یعی مورد بحث و بررس ی قرار م ی گ یرد همچن ین به نمونه های اجرا شده راه در این مناطق به همراه نوع مقاوم سازی اشاره خواهد شد