سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
اسماعیل رهنمافلاورجانی – کارشناس ارشد
سینا خواجه ئی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

تاکنون تحقیقات متعددی درمورد مقاوم سازی تیرهای پیش تنیده با تاندونهای پیوسته صورت گرفته است اما هنوز تحقیقات جامعی روی مقاوم سازی تیرهای پس تنیده بدون پیوستگی با لمینیت های CFRP به همراه مهارهای انتهای صورت نگرفته است داراین تحقیق تاثیر لمینیت های CFRP درمقاوم سازی خمشی تیرهای پس تنیده سراسری مورد بررسی قرارگرفته است دو عدد تیربتنی با سطح مقطع طول و میزان میلگرد کششی فشاری و برشی یکسان ساخته شده و تحت آزمایش بارگذاری تا مرحله تخریب قرارگرفته است یکی از تیرها به عنوان نمونه شاهد و تیر دیگر با لمینیت CFRP مقاوم سازی شده است جهت بررسی دقیق تر رفتار تیرها تعداد قابل توجهی کرنش سنج برسطح میلگردهای کششی فشاری برشی و تاندونهای پس تنیده بتن و لمینیت CFRP نصب شده است