سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا بزرگمهرنیا – کارشناس ارشد مهندسی عمران ، دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد رضا عدل پرور – دکتری مهندسی عمران ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و سرپرست د
سعید بزرگمهرنیا – کارشناس مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تزیق یک راه حل مهندسی برای مقاوم سازی زمین است که طی آن مایع تزریق به خلل و فرج و حفره های محیط سنگی یا خاکی نفوذ کرده و موجب بهبود خواص ژئوتکنیکی آن می گردد. در این مقاله مطالعات آزمایشگاهی حاصل از تزریق سیمانی بر خواص مقاومتی خاکهای آبرفتی دشت دانه تهرانو مقایسه ی خواص مقاومتی خاک قبل از تزریق و پس از تزریق (خاک-سیمان)مورد بررسی قرار گرفته است. با تکیه به این نکته که درصد تخاخل مفید می تواند نقش موثری در حجم تزریق مصرفی داته باشد ودر نتیجه عامل مهمی در تغییر مقاومت خاکهای تزریق شده باشد. انتخاب نوع دانه بندی مصرف خاکهای مسیر مورد مطالعه حائز اهمیت است. بدین منظور انتخاب نمونه های آزمایشگاهی خاکهای آبرفتی مسیر بر اساس میانگینی از منحنی های دانه بندی گرفت شده از تونلهای خط ۱ متروی تهران صورت گرفته است. همچنین روشی برای تعیین شعاع موثرتزریق که بر پایه آنالیز ابعادی مورد بررسی قرار می گیرد و در عین حال نتایج بدست امده از این روش با سایر معیارهای موجود برای تخمین شعاع موثر تزریق مقایسه می گردد.