سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین سلیمانی – دانشجوی کارشناسی زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مهدی تلخابلو – دکتری زمین شناسی مهندسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
یعقوب نجاری – دانشجوی دکتری مدیریت اقتصاد دانشگاه آنکارا

چکیده:

درمقاله زیر به به بررسی و شبیه سازی دو بعدی با استفاده از نرم افزارplaxis و بررسی مزایایی استفاده از ژئوگرید که در جاده سازی استفاده می شونددر شرایط کرنش مسطح و تحت بارگذاری یکنواخت ونتایج بهبود (AC) می پردازیم. در این مقاله به توصیف رفتار تقویت شده آسفالت، آسفالت بتنمسیر آسفالت با استفاده از ژئو گرید ها، پرداخته ایم. تقویت جاده آسفالت با ژئو گرید در اکثر موارد عملکرد پشتیبانی حمل و نقل را بهبود می بخشد. نتایج تحلیلی برای سه فاصله از روسازی، با تقویتژئو گرید در لایه های جاده آسفالت را مورد بررسی می دهیم. موقعیت مطلوب ژئو گرید بر اساس تنش، مقدار تنش جذب شده، تغییر شکل و کاهش سرعت در بار گذاری ، در نقطه محل تنش برشی انتخاب میشود. سه نوع تقویت شده بر اساس میزان فاصله از رو سازی و یک نوع تقویت نشده جاده آسفالت انتخاب شده اند.نتایج نشان داد که با تغییر ژئو گریدبه سمت بالا از زیر سازی راه تا برسد به بالاترین ارزش مکانی که میتوان ژئو گرید را بین لایه آسفالت و لایه پایه درجاده قرار داده شود و با تغییر مکان به بالاترین مکان که می توان ژئوگرید را استفاده کرد میتوان مشاهده کرد که تاثیر ژئو گرید،بر میزان کاهش استرس و تنش جذب شده را افزایش می یابد.