سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشکده عمران، دانشگاه زنجان
علی لکی روحانی – استادیار دانشکده عمران ، دانشگاه زنجان

چکیده:

در اکثر سازههای بنایی، دیوارها به عنوان اعضای اصلی باربر در سازه شناخته میشوند ، در حین رخداد زلزله، آسیب دیدن یا خرابی در این المانهای سازهای میتواند به خرابی و انهدام کلی سازه منجر شود. دیوارهای بنایی به دلیل ناکارآمدی در شکل پذیری و ضعف در مقاومت برشی و خمشی، بسیار آسیب پذیر میباشند، به همین دلیل تکنیکهای ترمیم وتقویت دیوارهای بنایی و همچنین آزمایش نمونههای واقعی و مدلهای مقیاس شده، توجه محققین را به خود جلب کرده است. یکی از روشهای بهسازی جدید که طی دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از کامپوزیتهای FRP می باشد. مطالعات نشان میدهد استفاده از این مواد می تواند خرابی دیوارهای بنایی را که در نتیجه عواملی چون بارگذاری بیش از حد، ارتعاشات دینامیکی، نشست و تغییرمکانهای داخل و خارج صفحهای حادث میشود، کاهش دهد. این مقاله سعی دارد ضمن معرفی مکانیسمهای خرابی داخل صفحه دیوارهای بنایی، مزایای استفاده از میلههایFRP در قالب روش کارگذاری در نزدیک سطح را در افزایش مقاومت برشی داخل صفحه، افزایش شکل پذیری و همچنین بهبود مکانیسمهای شکست دیوارهای بنایی مورد بررسی قرار دهد