سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه جهانگیر – دانشجوی برق الکترونیک- صنعتی شریف

چکیده:

توان مصرفی و قابلیت اطمینان دو فاکتور مهم در سیستمهای نهفته است؛ اخیراً مصالحه بین آنها مورد اهمیت بیشتری واقع شده است.هدف این مقاله کاهش توان مصرفی روشهای تحملپذیر اشکال سطح بالا استفاده شده در بانک ثبات است، بدون آنکه روی تحملپذیری تاثیربگذارد. در این مقاله، در بررسیهایی که توسط چندین برنامه محک از بستهMibench برای یافتن میزان دسترسی به بانک ثبات صورت گرفت، مشاهده شد که ثباتهای واقع در نیمهی اول بانک ثبات بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ لذا سعی شد روشهای مقاوم سازی قویتری روی این نیمه اجرا شود. برای رسیدن به نتایج بهتر، در گام بعد، بانک ثبات به سه دسته تقسیم شد و روشهای تحملپذیر سهپیمانهای، همینگ و توازن بر حسب میزان دسترسی هر دسته، روی آنها اعمال گردید. در نهایت روشی که پیشنهاد شد دارای سربار توان مصرفی ۲۷٫۶ % و سربار مساحت ۵۸% است (نسبت به حالتی که از روش تحملپذیری استفاده نشود). بعنوان یک مطالعه موردی، این شیوه روی بانک ثبات پردازندهARM پیاده- سازی شد. تحلیل تحملپذیری این روش نشان داد که در برابر اشکال تکبیتی ۱۰۰ % قابلیت تشخیص و ۹۸٫۶ % قابلیت تصحیح دارد و در برابراشکالات چند بیتی، تحملپذیری قابل قبولی از خود نشان میدهد