سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضوان عشقی – دانشجوى کارشناسى ارشدگروه الکترونیک دانشگاه گیلان
محمدرضا بهرام پرور – استادیارگروه الکترونیک دانشگاه گیلان

چکیده:

دراین مقاله محاسبه بردارهاى ویژگى MFCC1 و تأثیر نویز جمع شونده و کانولوشنال بر آنها توضیح داده مى شود . براساس تغییرى که نویز درمیانگین و واریانس عناصر این بردارها ایجاد مى کند ، نرمالیزاسیون بردارهاى ویژگى براى ایجاد تطبیق میان شرایط آموزش و آزمایش ، پیشنهاد مى شود . پیاده سازى این روش برروى یک سیستم بازشناس گفتار پیوسته وابسته به گوینده با کلمات محدود که باHMMگسسته مدل شده است ، در SNR برابر ٩/٨درصد خطا را کاهش ٨٠، داده است . همچنین شاهد کاهش ٩١,۵ درصد از خطاى ناشى از تغییر میکروفن بوده ایم .