سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شهرام احمدوند – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه تربیت مدرس
ناصر خاجی – دانشیار مهندسی زلزله، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود سلطانی محمدی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تحلیل جامع س ازه های مصالح بنایی )از جمله بن اهای تاریخی مانند پل های قوسی( چالش های مهمی را در مقابل مهندسان طراح ایجاد میکند که شاید بتوان این چالش ها را به پیچیدگی های الگ وهایخاص فتاری به دلیل وجود ناپیوس تگی هاو نیز تکنیک های ساخت و سازسنتیآنان نسبت داد. در واحد های مصالحبنایی، بخش مهمی از تغییرش ک لها به خاطر حرکت احتمالی بین بلو کهای تشکیلدهنده س ازه میباشد. روش تحلیلی المان مجزا، براساس نمای ش صریح بلوک ها و درز ها، ابزار عددی قدرتمندی اس ت که میتواند بیشتر به جزئیات اجزای معماری س از ههای مصالح بنایی بپردازد. در این تحقیق، کاربرد روش المان مجزا در محیط های ناپیوس ته متش کل از مصالح بنایی مورد مطالعه قرار میگیرد که در آن از برنامه س هبعدی ۳DEC اس تفاده ش ده اس ت. بدین منظور و در ابتدا برای کس ب اطمینان از عملکرد برنامه و تبیین رفتار مصالح بنایی در مد ل های عددی المان مجزا، به حل و مقایسه نتایج مثا لهای مختلف۱ مصالح بنایی و س پس به مدل اصلی پل قوس ی پرداخته می شود. در این تحقیق، با مطالعه عددی رفتارلر زه ای قوس های مصالح بنایی س نگی در یک مدل المان مجزا )با استفاده از تحلی لهای تاریخچه زمانی( پاس خهای سا زهای به دست آمده و فرآیند خرابی به ش کل مناس بی شبی هسازی شده است. در این شبی هسازی با یک رویکردکلی بهبررس ی اثر زلزله بر روی قو سهایمزبور و نحوه بروز خرابی در آنها پرداخته م یشود. یکی از شیو ههای رایج بهس ازی رفتار در ش ی بهای سنگی و تونل ها اس تفاده از تکنیک پس تنیدگی است. در این مقاله، ضمن بررسی امکان استفاده از این تکنیک برای مقاومسازی لر ز های پل های قوسی مصالح بنایی، میزان کارایی آن برای این پل ها مورد مطالعه قرار گرفته اس ت. نتایج حاصل از تحلیل ه ای روش المان مجزا بیانگر قابلیت مناسب این روش برای مقاو مسازی لر زه ای پل های قوسی مصالح بنایی است