سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی غفاری سرجامی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه ع
سعید ابریشمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران، مشهد، ایران
نصرالله ظفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی

چکیده:

بهسازی ومقاومسازی سازهها وهمچنین انطباق این عملیات با استانداردهای مربوطه،ازاهمیت ویژهای برخوردار است،گرچه طراحی ومحاسبات دقیق و اجرای صحیح پروژهها واز همه مهمتر نگهداری سازهها ازامور ضروری واولیه در احداث سازهها خواهد بود،لیکن با توجه به وجود کاستیهای فراوانی که احتمال آن در مرحله اجرای سازهها بوقوع میپیوندد،نیاز به بهسازی،ترمیم ومرمت ومقاومسازی سازهها را بیش از بیش مطرح مینماید.در این تحقیق به بررسی اثرات حفاری تونل بر ساختمان بتنی وتاثیراتی را که در لنگر خمشی،نیروی محوری ونیروی برشی اعضا ساختمان در پی خواهد داشت میپردازیم،وراهکارهایی که در زمینه مقاوم سازی میباشد اشاره- خواهد شد.