سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرا… رخشانی مهر – دانشجوی دکتری سازه
محمدرضا اصفهانی – استاددانشگاه فردوسی مشهد
سیدروح الله موسوی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین مقاله رابطه ای برای تعیین مقاومت پیوستگی آرماتورهای FRP وصله شده درتیرها ارایه می شود برای ارایه رابطه پیشنهادی ابتدا به کمک نتایج آزمایشهای بیرون کشیدگی که از سایر مراجع جمع آوری شده اند رابطه ای برای تعیین مقاومت پیوستگی موضعی ارایه می شود به منظور واردکردن اثر توزیع واقعی تنش پیوستگی درطول وصله ازت ئوری مدول تغییر مکان استفاده شده است برای تعیین مدول تغییر مکان درآرماتورهای fRP رابطه ای ارایه می شود سپس به کمک نتایج آزمایشهای وصله کششی درتیرها رابطه ای برای تعیین مقاومت پیوستگی در طول وصله به دست م یآید نتایج نشان میدهد که مقادیر بدست آمده از رابطه پیشنهادی همبستگی بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند همچنین نتایج بدست آمده از رابطه پیشنهادی با روابط ارایه شده درسایر آیین نامه ها نیز مقایسه شده است. رابطه پیشنهادی تنها رابطه ای است که اثر توزیع واقعی تنش درطول وصله را وارد محاسبات م یک ند.