مقاله مقاومت غیر اختصاص نژادی در تعدادی از لاین های امید بخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: مقاومت غیر اختصاص نژادی در تعدادی از لاین های امید بخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوکسینیا استریفورمیس
مقاله گندم
مقاله مقاومت پایدار
مقاله مقاومت تدریجی
مقاله مقاومت غیر اختصاص نژادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی صفرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده جاوید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری زنگ زرد گندم با عامل Puccinia striiformis Westend. f. sp. tritici، یکی از خسارت زا ترین بیماری های گندم در ایران به شمار می رود. مقاومت میزبانی به ویژه مقاومت غیر اختصاص–نژادی (Race nonspecific)، اقتصادی ترین روش مدیریت زنگ زرد است. اگرچه طول عمر ژن های مقاومت اختصاص–نژادی (Race specific) با ترکیب ژن های مقاومت موثر می تواند طولانی شود. روش جایگزین، به کارگیری ارقامی است که دارای مقاومت غیراختصاص نژادی بر اساس ترکیب ژن های دارای مقاومت تدریجی (Slow rusting) و یا کوچک اثر است. به منظور ارزیابی مقاومت غیراختصاص نژادی در این پژوهش، واکنش گیاهچه ها و گیاهان کامل ۲۲ لاین امید بخش گندم همراه با شاهد حساس ارزیابی شدند. واکنش گیاهچه ای در شرایط گلخانه ای با استفاده از نژاد ۶E150A+Yr27 و واکنش گیاه کامل با اندازه گیری شدت نهایی بیماری (FRS) و ضریب آلودگی (CI) تحت شرایط آلودگی طبیعی با دو بار آلودگی مصنوعی ارزیابی شد. آلودگی مصنوعی با مایه زنی اینوکلوم زنگ زرد که دارای ویرولانس روی ژن های Yr2، Yr6، Yr7، Yr9، Yr22، Yr23، Yr24، Yr25، Yr26، Yr27، YrA و YrSU بود، انجام شد. آزمایش مزرعه ای بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل طی سال زراعی ۹۱ ۱۳۹۰ انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که لاین های S 90 1، S 90 14، S 90 16،S 90 17 ، S 90 20، S 90 21 و S 90 22 همراه با شاهد حساس بیشترین مقدار FRS و CI را داشتند. لاین های S 90 2، S 90 3، S 90 4،S 90 9 ، S 90 11، S 90 13 و S 90 18 در مرحله گیاهچه ای حساس و در مرحله گیاه کامل مقادیر پایین FRS و CI را نشان دادند. بنابراین، این لاین ها بر اساس نتایج این پژوهش و اطلاعات شجره ای آن ها، دارای درجات متفاوتی از مقاومت تدریجی (مقاومت غیر اختصاص نژادی یا پایدار) بودند. بقیه لاین ها که در مرحله گیاه کامل و گیاهچه ای مقادیر پایین آلودگی را نشان دادند، به عنوان لاین های نیمه مقاوم یا مقاوم انتخاب شدند.