سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس صمدیان – کارشناس ارشد ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران، تهران
پرشین موسوی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحدجنوب، تهران.
سعید قاضی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان.
مهشید ابطحی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک،

چکیده:

هر چند روش مقاومت ویژه الکتریکی عموما در محی طه ای خشکی مورد استفاده قرار گرفته و مورد پذیرش واقع شده است ولی با برخی تمهیداتدر سیستم برداشت صحرایی می توان این روش را در محیطهای آبی نیز با موفقیت انجام داد. این مقاله به بررسی مطالعات ژئوالکتریک محل سد تنظیمی و تونل آب بر به نیروگاه SEHRA در کشور پاکستان با هدف تعیین ضخامت آبرفت، تعیین گستره تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی سنگ کف و لای هه ای آبرفتی، تعیین گسل هه ا و شکستگیهای احتمالی، تلفیق نتایج مطالعات با اطلاعات موجود زمین شناسیمی پردازد. در این مطالعات به علت عبور خطوط برداشت از رودخانه موجود در محل بخشی از عملیات روی رودخانه انجام شد. با بهره گیری از تکنی که او تجهیزات ویژه داد هه ای صحرایی برداشت شد. پس از پردازش اولیه داد هه ای صحرایی، برای بررسی کیفیتغییرات مقاومت ویژه الکتریکی زمین در منطقه مورد مطالعه ، نقش هه ا و مقط عهای هم مقاومت ویژه ظاهریبراساس مقاومت ویژه الکتریکی ظاهری و برای بررسی کمی،مقطعهای ژئوالکتریک براساس مقاومت ویژه الکتریکی حقیقی، محاسبه شده از داد هه ای صحرایی تهیه شد. در نهایت پس از بررسی اطلاعات حاصله از سوندا ژه ای برداشت شده درخطوط برداشت اصلی درناحیه مورد مطالعه با درنظر گرفتن مشخصات چاههای حفاری شده ، جدول و نقش هه ا و مقطعهای تهیه شده،اهداف مورد نظر پروژه با دقت و کیفیت بالا حاصل گردید