سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه سادات بنی کریم – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ
محمدرضا ماستری فراهانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دراین تحقیق میزان مقاومت به پوسیدگی فراورده چندسازه چوب پلاستیک صنوبر دلتوئیدس تیمار شده با درصدهای مختلف نانواکسید روی ۰و۱و۲و۳درصد که به وسیله پرس ساخته شدند مورد بررسی قرارگرفت پس از خالص سازی و کشت قارچها درمحیط کشت مالت آگار نمونه های تهیه شده طبق استاندارد ASTM D1413 اصلاح شده به مدت ۳ ماه درمعرض دو قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگین کمان Trametes versicolor و پوسیدگی قهوه ای سردابConiophora puteana قرارگرفتند نتایج نشان داد که تیمار نانوذرات اکسید روی مقاومت چوب پلاستیک صنوبر دلتوئیدس را دربرابر هردوقارچ عامل پوسیدگی سفید و قهوه ای افزایش داد بطورکلی تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که اختلاف معنی داری بین کاهش وزن دراثر پوسیدگی تیمار شده با نانواکسید روی و نمونه های شاهد وجود داشت و درکلیه نمونه های تیمار شده مقاومت خوبی دربرابر پوسیدگی قارچی ملاحظه گردید.