مقاله مقاومت به نیکل و سایر فلزات سمی توسط یک باکتری نمک دوست نسبی جداشده از دریاچه نمک آران و بیدگل و شناسایی فیلوژنیک آن با استفاده از ژن ۱۶SrDNA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مقاومت به نیکل و سایر فلزات سمی توسط یک باکتری نمک دوست نسبی جداشده از دریاچه نمک آران و بیدگل و شناسایی فیلوژنیک آن با استفاده از ژن ۱۶SrDNA
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمیت فلزات سنگین
مقاله نیکل
مقاله مقاومت
مقاله Halomonadaceae ،Halomonas elongate

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری سنبل
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: فلزات سنگین اثرات سمی برای انسان، حیوانات و گیاهان دارند مثلا نیکل در انسان اثرات ازدیاد حساسیت تماسی و سرطانزایی دارد. جهت زدودن این فلزات از محیط زیست علاوه بر روش های فیزیکو شیمیایی، از روش های بیولوژیک استفاده می شود. برخی باکتری ها در تجزیه زیستی فلزات سنگین موثرند. این باکتری ها می توانند به فلزات سنگین مقاومت داشته و در حضور آن ها رشد کنند. در این پژوهش مقاومت باکتری های دریاچه شور آران و بیدگل نسبت به فلزات سنگین مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: هفت نمونه گرفته شده از دریاچه به محیط ونتوزا برده شدند. کلونی های جداشده ابتدا جهت بررسی مقاومت به نیکل به محیط حاوی نیکل برده شد و باکتری مقاوم جداشده به محیط های حاوی سایر فلزات منتقل شدند. بررسی های بیوشیمیایی، مرفولوژیکی و فیلوژنتیکی بر اساس تعیین توالی ژن ۱۶ S rDNA جهت شناسایی دقیق جنس و گونه باکتری انجام شد. جهت تعیین ارزش بیوتکنولوژیکی باکتری، توانایی آن در تولید برخی آنزیم ها بررسی شد.
یافته ها: از ۴۶ ایزوله باکتری نمک دوست جداشده، یک ایزوله باکتری با قابلیت رشد در محدوده نمک ۲۵ – ۱ درصد، تحمل بالا به نیکل و سایر فلزات سنگین، از نظر ژن ۱۶ S rDNA تعیین توالی گردید که مقایسه آن با بانک ژن نشان دهنده شباهت بیش از ۹۷ درصد با Halomonas elongate بود. این باکتری قابلیت تولید آنزیم هایی همچون اوره آز، آمیلاز و اکسیداز را داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در این آزمایش، میکروارگانیسم مقاوم به فلزات سمی و با قابلیت استفاده در کارایی پاکسازی محیط های آلوده به نیکل و قابلیت تولید آنزیم های صنعتی در دریاچه آران و بیدگل جداسازی شد.