سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی عمرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
منوچهر خدارحمی –
فرزاد افشاری – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذرکرج
طیبه بخشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراین بررسی ابتداوضعیت ژنتیکی یک جدایه زنگ زرد ازشمال کشور منطقه ساری با استفاده ازارقام افتراقی و لاین های ایزوژنیک زنگ زرد گندم بررسی گردید به منظورارزیابی مقاومت به زنگ زرد ۵۴ژنوتیپ گندم درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت و درمرحله گیاه چه ای درشرایط گلخانه با پاتوتیپ ۱۶۶E14A+ مورد ارزیابی قرارگرفتند درشرایط گلخانه اجزای مقاومت شامل دوره کمون و تیپ آلودگی ثبت گردید نتایج حاصل از تعیین نژآد نشان دهنده وجود بیماریزایی برای گیاهان حامل ژنهای Yr7, Yr2, YrSD, Yr9 +, Yr7+, Yr6, YrND, Yr25, Yr27, Yr8, YrA بود درگیاهان حامل ژنهای Yr1 ، Yr3 ، Yr4 ، Yr5 ، Yr10 ، Yr15 ، YrSP ، YrCV بیماریزایی مشاهده نشد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درشرایط این پاتوتیپ بین ژنوتیپهای گندم برای هر دو صفت تیپ آلودگی و دوره کمون اختلاف معنی داری درسطح احتمال یک درصد وجود دارد ژنوتیپ های ۵۲ ،۴۹ ،۴۷ ،۴۵ ،۴۴ ،۴۱ ،۳۸ ،۳۷ ،۳۶ ،۳۲ ،۲۸ ،۲۷ ،۲۶ ،۲۵ ،۲۳ ،۲۲ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۵ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۲( نسبت به این پاتوتیپ مقاومت کامل نشان دادند این ژ«وتیپ ها دارای ژنهای مقاومت از نوع گیاهچه ای می باشند.